120 หมู่ 9 ถนนมลิวรรณ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130  
Version ๒๐๑๙.๑ พุทธศักราช ๒๕๖๒